Vi tycker att det är viktigt att du som behöver marknadsföra ditt företag får ta del av den lag som gäller all sorts marknadsföring. Du får här läsa ett sammandrag av de viktigaste punkterna i lagen, det som ska skydda dig mot aggressiv, vilseledande och annan olämplig marknadsföring. Lagen syftar till exempel på att marknadsföring inte ska påverka din förmåga att fatta ett giltigt köp.

Områden som Marknadsföringslagen gäller för

Lagen gäller för marknadsföring av fast egendom, varor, arbetstillfällen och tjänster. Med marknadsföring menas alla slags kontakter mellan konsument och företag i syfte om att sälja produkter, inte bara försäljning och reklam. Lagen omfattar även hur företaget beter sig och insatser som kan behövas efter att köpet är gjort. Företaget kanske har missat att ge dig viktig information som tar upp hur du kan reklamera en vara.

Vad Marknadsföringslagen inte omfattar

Lagen gäller inte för reklam som framkallar förargelse eller kan upplevas som olämplig. Det kan gälla nedvärderande och diskriminerande reklam som kan uppmuntra barn till olämpligt beteende. Upplever du att någon reklam är olämplig, kan du anmäla den till Reklamombudsmannen (RO). Bilder och texter som inte har ett politiskt eller kommersiellt engagemang, omfattas inte heller av marknadsföringslagen.

Marknadsföring som är otillåten

Marknadsföring är otillåten om den är aggressiv, inte följer god marknadsföringssed, är vilseledande etc.

Vad händer om ett företag inte följer lagen

Jo, de företag som bryter mot Marknadsföringslagen kan bli förbjudna att fortsätta med sin marknadsföring av Patent- och marknadsdomstolen. De kan även tvinga en näringsidkare att de lämnar information om sin marknadsföring. Företag som inte följer lagen kan få betala en marknadsstörningsavgift på minst 10 000 kronor och högst 10 miljoner kronor, som staten får.

Konsumentverket kontrollerar att företagen följer Marknadsföringslagen. Om inte företagen gör det kan KO ingripa och fordra att företagen gör en förbättring. De kan även besluta om en överenskommelse med företagare och branschorganisationer om hur deras marknadsföring bör se ut.

Garantier

En försäljare som i sin marknadsföring erbjuder sina kunder garanti för en vara, ska informera kunden vad den innebär. Försäljaren ska även berätta för dig hur du ska gå tillväga om du behöver utnyttja garantin. Även skriftlig information om garantin ska följa med vid köpet.

Marknadsföring som är vilseledande

En försäljare får absolut inte använda sig av vilseledande påståenden. Det kan gälla varans pris eller kvalitet. Försäljaren får inte utesluta viktig information så marknadsföringen blir missvisande. Informationen får inte heller vara obegriplig eller olämplig, för då likställs den med utebliven information.

Utförsäljning

Detta begrepp får endast användas om det tydligt och klart handlar om en slutförsäljning. Det ska då gälla en slutförsäljning av ett helt lager eller en specifik avgränsad del. Försäljning får även endast ske under en viss tid och då ska priserna vara betydligt lägre än vad de annars är.